Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále také „subjekt údajů“ nebo „zákazník“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Společnost Miraclo bude zpracovávat následující údaje zákazníka: jméno, příjmení, adresa (sídlo), telefonní číslo, e-mail, vznesený dotaz.
II. Správcem osobních údajů je společnost Miraclo s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09457968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 336593 (v tomto dokumentu „Miraclo“ nebo „správce“).
III. E-shopem je webový portál provozovaný společností Miraclo na webové stránce.
IV. Provozovatelem e-shopu je společnost Miraclo.
V. Spotřebitelem je osoba, která s prodávajícím uzavírá obchod prostřednictvím obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Na takového spotřebitele se vztahují ujednání, u nichž je tak výslovně uvedeno.
VI. Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, přičemž se jedná o právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
VII. Kupujícím je znamená zákazník nebo spotřebitel.
VIII. Objednávkou se rozumí vyplněný objednávkový formulář ohledně konkrétního zboží v rámci elektronického informačního systému obchodu v rámci webové stránky.
IX. Prodávajícím se rozumí společnost Miraclo.
X. Kupní smlouva je kupní smlouva uzavíraná mezi smluvními stranami  prostřednictvím e-shopu.
XI. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
XII. Uživatelem kupující nebo jakákoliv osoba, která kontaktuje Miraclo s určitým dotazem, žádostí, požadavkem atd.
XIII. Nařízením se rozumí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
XIV. Zboží se rozumí produkt/y nabízené jednotlivým prodávajícím prostřednictvím obchodu
XV. Webová  stránka je  webová stránka www.eresin.cz.

II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

I. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím nebo uživatelem.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
a) prodeje zboží kupujícímu prodávajícím prostřednictvím e-shopu a plnění práv a povinností z toho vyplývajících;
b) marketingové činnosti Správce, a to na základě souhlasu uživatele u-shopu (jedná se např. o zasílání obchodních sdělení);
c) péče o uživatele e-shopu (jedná se např. o případy, kdy uživatel e-shopu či třetí osoba kontaktuje Správce s určitým dotazem, pro jehož úspěšné vyřízení je nezbytné poskytnutí osobních údajů);
d) realizace oprávněných zájmů Správce (např. v rámci obhajoby právních nároků Správce, kontroly činnosti Správce ze strany orgánů veřejné moc apod.);

IV. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) uživatel (kupující) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Není-li dále stanoveno jinak, osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření kupní smlouvy, a to za účelem uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
II. Pokud jde o:
a) zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání tohoto souhlasu;
b) zasílání obchodních sdělení, budou osobní údajně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do sdělení nesouhlasu s jejich zasíláním.
III. Souhlas se zpracování osobních údajů lze odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti Správce nebo prostřednictví elektronické pošty na adresu info@eresin.cz.
IV. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
V. Správce není povinen k žádosti kupujícího nebo uživatele vymazat jeho osobní údaje, je-li zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VI. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.Právo na informace – subjekt údajů má právo na poskytnutí těchto informací:
a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
b) kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. IV. odst. 1 písm. f) těchto podmínek;
e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
g) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
h) právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
i) pokud je zpracování založeno na podkladě souhlasu subjektu údajů, informaci o právu odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
j) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
k) zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
l) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů;

II. Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda  jeho osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účel zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

III. Právo na opravu - subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

IV. Právo na výmaz - subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování ve smyslu Nařízení;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

V. Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

VI. Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě;
b) zpracování se provádí automatizovaně. 

VII. Právo vznést námitku - subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

VIII. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování - subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů;
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

VII. Zpracování cookies při návštěvě webové stránky

I. Správce, jakožto provozovatel webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
a) měření návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webové stránce;
b) fungování webové stránky;
c) přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.
II. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu společnosti Miraclo, a umožňuje Nařízení.
III. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě souhlasu zákazníka. Souhlas je udělen  na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
IV. Webovou stránku lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu společnosti námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu, která bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webové stránky budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webové stránky.
V. Vznese-li zákazník (návštěvník webové stránky) námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webové stránky, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webové stránky.
VI. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webové stránky jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
VII. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
VIII. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
a) službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
b) službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, IČ 261 68 685.
c) službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
d) službou Facebook, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
e) službou Instagram, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
IX. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány službami v souladu s jejich podmínkami:
a) Google Analytics a Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs ; http://https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
b) Službou Sklik: https://napoveda.sklik.cz/personalizovana-reklama/
c) Službou Facebook a Instagram: https://www.facebook.com/policies/cookies/ ; https://help.instagram.com/1896641480634370

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále Nařízením.